Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κοζάνης

Η εκπόνηση του ΣΒΑΚ είναι σε εξέλιξη (εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους) και αφορά ένα στρατηγικό σχέδιο που βασίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού και εμπνέεται από τις αρχές του ενιαίου σχεδιασμού, της συμμετοχής και της αξιολόγησης, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες κινητικότητας και μετακινήσεων των ανθρώπων σήμερα και στο μέλλον, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στην πόλη και την περίμετρό της. Σε προγενέστερο χρόνο υλοποιήθηκε, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ερευνητικό πρόγραμμα διάρκειας 1,5 χρόνου, με τίτλο «Ερευνητική συνδρομή στο Δήμο Kοζάνης για τη χάραξη δράσεων στροφής από τον κορεσμό προς τη Βιώσιμη Κινητικότητα – Πλαίσιο στρατηγικής για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας απέναντι σε προβλήματα περιβάλλοντος και μετακινήσεων» με σκοπό την προετοιμασία των πολιτών να υιοθετήσουν με μεγαλύτερη ευκολία τη νέα προσέγγιση του τρόπου μετακίνησής τους, που προάγεται και μέσω του ΣΒΑΚ.

Τα ΣΒΑΚ έχουν στόχο να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο σύστημα αστικών συγκοινωνιών και μετακινήσεων που:

  • εξασφαλίζουν προσβασιμότητα των θέσεων εργασίας και των υπηρεσιών σε όλους
  • βελτιώνουν την προστασία και την ασφάλεια των μετακινουμένων
  • μειώνουν τη ρύπανση, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και την κατανάλωση ενέργειας
  • αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και την οικονομική αποδοτικότητα των μεταφορών ανθρώπων και εμπορευμάτων
  • ενισχύει την ελκυστικότητα και την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος

Το σχέδιο βασίζεται σε ένα ενιαία αποδεκτό μακροπρόθεσμο όραμα για τις μεταφορές και την κινητικότητα σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα, που καλύπτει όλους τους τρόπους και τα μέσα μεταφοράς (δημόσιες και ιδιωτικές, επιβατικές και εμπορευματικές, μηχανοκίνητες και μη), καθώς και τη συμπεριφορά στις μετακινήσεις και τη στάθμευση. Το στρατηγικό όραμα παρέχει μια ποιοτική περιγραφή του επιθυμητού μέλλοντος και κατευθύνει την ανάπτυξη του καταλλήλου πλαισίου μέτρων σχεδιασμού. Το όραμα εξειδικεύεται σε συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι δείχνουν τον τύπο της επιθυμητής αλλαγής. Οι αλλαγές και οι επιπτώσεις είναι μετρήσιμες και συσχετίζονται με την ιεραρχία των στόχων, εστιάζοντας σε κατάλληλα επιλεγμένους δείκτες επιδόσεων. Με βάση τις πρόσφατες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ύπαρξη εγκεκριμένου ΣΒΑΚ θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή φορέων μιας πόλης σε οποιοδήποτε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα σχετικό με τις μεταφορές κατά την τρέχουσα και τη νέα προγραμματική περίοδο.

Το αντικείμενο του ΣΒΑΚ είναι σε άμεση συσχέτιση με τον Άξονα Προτεραιότητας: Κινητικότητα – Μεταφορές (4.1.2) του παρόντος Σχεδίου και μπορεί να ανατροφοδοτήσει αλλά και να ανατροφοδοτηθεί (αφού είναι υπό εκπόνηση) με δράσεις και πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν, μέσω της εφαρμογής ΤΠΕ, στην επίτευξη των στόχων του.

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο