Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Κοζάνης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων αποτελεί την κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αναλάβουν πρωτοβουλίες σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών με στόχο να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις περιοχές τους, που θα οδηγήσει στη μείωση έκλυσης ρύπων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Με τη δέσμευσή τους, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020.

Στο πλαίσιο αυτού του Συμφώνου ο Δήμος Κοζάνης, με την υποστήριξη του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που δραστηριοποιείται σε θέματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος, προχώρησε στην αποτύπωση των ενεργειακών δεδομένων του Δήμου και των κύριων πηγών εκπομπών CO2 χρησιμοποιώντας ως έτος αναφοράς το 2010. Στη συνέχεια προσδιορίστηκε η ενεργειακή πολιτική του Δήμου μέχρι το έτος 2020, μέσα από μία σειρά συγκεκριμένων μέτρων και δράσεων που κοστολογήθηκαν και οριοθετήθηκαν χρονικά για την επίτευξη του παραπάνω στόχου. Η παραπάνω απογραφή εκπομπών CO2 και ο ενεργειακός οδικός χάρτης του Δήμου Κοζάνης συμπεριλήφθηκαν στο Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) το οποίο εκπονήθηκε το 2013 και τροποποιήθηκε το 2017.

Ο στόχος που θέτει το Σχέδιο Δράσης του Δήμου Κοζάνης είναι η επίτευξη μίας μείωσης τουλάχιστον κατά 21,4% των εκπομπών CO2, από τα επίπεδα του έτους βάσης 2010 έως το έτος 2020 και σχεδιάζεται να επιτευχθεί μέσα από μια σειρά δράσεων που περιλαμβάνουν:

  • Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια
  • Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στον οδικό φωτισμό του Δήμου
  • Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό και τριτογενή τομέα
  • Μέτρα εξοικονόμησης στον αγροτικό τομέα
  • Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα των μεταφορών
  • Αύξηση του ποσοστού της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
  • Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των δημοτών και κυρίως των μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

Το οργανωτικό πλαίσιο που έχει προκύψει ως απόρροια της ανάγκης μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και υλοποίησης των μέτρων που προβλέπονται στο Σ.Δ.Α.Ε. έχει συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και στην ένταξη των προτεινόμενων μέτρων σε ποικίλα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης, προκειμένου να υλοποιηθούν στοχευμένα έργα εναρμονισμένα με την κεντρική περιβαλλοντική και ενεργειακή πολιτική του Δήμου. Την κατεύθυνση αυτή μπορεί να ενισχύσει το παρόν Στρατηγικό Σχέδιο με τον Άξονα Προτεραιότητας: Περιβάλλον και ενέργεια (4.1), με καινοτόμες παρεμβάσεις και δράσεις που στόχο έχουν την προστασία του περιβάλλοντος και τη βέλτιστη κατανάλωση και παραγωγή ενέργειας.

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο